Câu hỏi phỏng vấn T-SQL
Câu hỏi

Nhắc đến TOP trong TSQL là gì?

Câu trả lời

TOP trong TSQL (Transact-SQL, một phần mở rộng của SQL được sử dụng trong Microsoft SQL Server) là một mệnh đề được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi trả về từ một truy vấn. Nó cho phép người dùng chỉ định số lượng bản ghi hàng đầu (top records) mà họ muốn truy xuất từ một bảng hoặc một tập hợp các bảng. Mệnh đề TOP có thể được sử dụng trong các truy vấn SELECT để trả về một số lượng cố định của bản ghi hàng đầu dựa trên điều kiện sắp xếp được chỉ định trong mệnh đề ORDER BY. Nó cũng có thể được sử dụng với từ khóa PERCENT để trả về một phần trăm cụ thể của bản ghi từ tập kết quả, hoặc với từ khóa WITH TIES để bao gồm tấ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào bạn có thể xóa các bản ghi trùng lặp trong một bảng không có khóa chính?

senior

Có thể nhập dữ liệu trực tiếp từ các lệnh T-SQL mà không cần sử dụng SQL Server Integration Services không? Nếu có, những lệnh nào?

senior

Lệnh GO trong Transact SQL có tác dụng gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào