Câu hỏi

Nodejs giải quyết vấn đề block I/O như thế nào?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Vì node có event loop có thể dùng cho tất cả hoạt động I/O bật đồng bộ mà khô...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để đo lường hiệu suất của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Các luồng worker khác gì với cluster?

Xem câu trả lời detail

WASI là gì?

Xem câu trả lời detail

Thread pool là gì?

Xem câu trả lời detail