Câu hỏi

Nodejs giải quyết vấn đề block I/O như thế nào?

Câu trả lời

Node.js giải quyết vấn đề block I/O bằng cách sử dụng mô hình bất đồng bộ và non-blocking I/O thông qua event loop và libuv. Dưới đây là cách hoạt động cụ thể:

  1. Event Loop:

    • Event loop là trái tim của Node.js, cho phép thực hiện các hoạt động I/O một cách bất đồng bộ mặc dù JavaScript là ngôn ngữ đơn luồng. Event loop hoạt động bằng cách chờ đợi sự kiện (event), xử lý sự kiện đó và sau đó tiếp tục chờ đợi sự kiện tiếp theo.
  2. Non-Blocking I/O:

    • Khi một hoạt động I/O được yêu cầu, Node.js sẽ không chờ đợi hoạt động đó hoàn thành mà tiếp tục thực thi mã tiếp theo. Khi hoạt động I/O hoàn thành, một sự kiện sẽ được phát ra và xử lý tương ứng thông qua callback hoặc promise được đăng ký trước đó.
  3. Libuv:

    • Libuv là thư viện cung cấp event loop và các tính năng bất đồng bộ cho Node.js. Nó giúp Node.js thực hiện các ...
Bạn cần đăng nhập để xem