Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Node.js stream là gì?

Câu trả lời

Trong Node.js, streams là một cơ chế cho phép xử lý dữ liệu (đọc hoặc viết) một cách tuần tự và hiệu quả. Streams là một phần quan trọng của Node.js vì chúng hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn hoặc dữ liệu đến từ nguồn bên ngoài mà không cần phải tải toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ trước khi xử lý. Điều này làm cho streams trở nên mạnh mẽ khi làm việc với các tệp lớn hoặc dữ liệu truyền trực tuyến.

Sự khác biệt giữa process.nextTick()setImmediate() trong Node.js:

process.nextTick():

  • Lên lịch một callback để thực thi ngay sau khi hoàn thành pha hiện tại của vòng lặp sự kiện, nhưng trước khi bắt đầu pha tiếp theo.
  • Được sử dụng để đảm bảo rằng một hàm được thực thi càng sớm càng tốt, trước bất kỳ I/O hoặc timer nào khác.
  • Có thể gây ra "đói" I/O nếu được gọi một cách đệ quy hoặc liên tục.

setImmediate():

  • Lên lịch một callback để thực thi trong pha "check" của vòng lặp sự kiện ti...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Event-Loop trong Node.js là gì?

middle

Event Emitters trong Node.js là gì?

expert

Tại sao bạn nên tách biệt ứng dụng Expressserver?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào