Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Observable là gì?

Câu trả lời

Observable trong lập trình phản ứng (Reactive Programming) là một khái niệm trung tâm, thường được hiểu là một đối tượng hoặc một function (class) đặc biệt có khả năng phát ra một chuỗi các sự kiện hoặc giá trị theo thời gian. Nó nhận vào một function, và function này có thể gọi các phương thức như next để phát ra giá trị, error để báo lỗi, và complete để thông báo rằng chuỗi giá trị đã kết thúc. Các lập trình viên có thể tạo ra Observable bằng cách sử dụng các phương thức như new hoặc Rx.Observable.create, và sau đó có thể đăng ký (subscribe) để lắng nghe và xử lý các giá trị được phát ra bởi ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Các hàm tạo Observable là gì?

middle

Trong Angular nội suy chuỗi là gì?

middle

Làm thế nào để bạn kiểm soát kích thước của một phần tử khi thay đổi kích thước cửa sổ trong một thành phần?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào