Câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails
Câu hỏi

ORM trong Rails là gì?

Câu trả lời

ORM trong Rails, hay Object-Relational Mapping trong Ruby on Rails, là một kỹ thuật lập trình cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và các đối tượng Ruby. Trong Rails, ORM được thực hiện thông qua Active Record, một trong những mô hình ORM phổ biến nhất được sử dụng trong framework này[1][2][3][4]. Active Record giúp các nhà phát triển định nghĩa các đối tượng thông qua các lớp kết nối với bảng trong cơ sở dữ liệu, từ đó giảm thiểu việc phải viết các câu lệnh SQL phức tạp và tăng tính linh hoạt cũng như dễ dàng trong việc thay đổi cơ sở dữ liệu[1][2][3][4].

Citations:
[1] ht...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

HarnessesFixtures trong Ruby là gì cụ thể?

middle

Bạn nên sử dụng nested layouts như thế nào?

senior

Flash trong Ruby on Rails là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào