Câu hỏi

Pickling và unpickling là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Thư viện Python cung cấp một tính năng - tuần tự hóa (serialization) ra khỏi hộp. Việc tuần tự hóa một đối tượng đề cập đến việc chuyển đổi nó thành một định dạng có thể được lưu trữ, để sau này có thể giải mã hóa đối tượng để lấy được đối tượng ban ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail