Câu hỏi

Pickling và unpickling là gì?

Câu trả lời

Thư viện Python cung cấp một tính năng - tuần tự hóa (serialization) ra khỏi hộp. Việc tuần tự hóa một đối tượng đề cập đến việc chuyển đổi nó thành một định dạng có thể được lưu trữ, để sau này có thể giải mã hóa đối tượng để lấy được đối tượng ban ...

Bạn cần đăng nhập để xem