Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Phép gán x = y or z trong Python thực hiện điều gì?

Câu trả lời

Trong Python, phép gán x = y or z sử dụng toán tử logic or để gán giá trị cho x dựa trên giá trị của yz. Cụ thể, x sẽ được gán giá trị của y nếu y có giá trị "truthy" (một giá trị không phải là False, 0, None, '' (chuỗi rỗng), [] (danh sách rỗng), {} (từ điển rỗng), hoặc () (tuple rỗng)), nếu không x sẽ được gán giá trị của z.

Cách Hoạt Động của Phép Gán Sử Dụng or

Toán tử or trong Python là một toán tử logic trả về giá trị đầu tiên nếu nó là "truthy", hoặc giá trị thứ hai nếu giá trị đầu tiên là "falsy". Điều này có nghĩa là:

  • Nếu y là "truthy", x sẽ được gán giá trị của y.
  • Nếu y là "falsy", x sẽ đư...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lambda function trong Python là gì?

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

expert

Python Optimization (-O hoặc PYTHONOPTIMIZE) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào