Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Callable trong Python là gì?

Câu trả lời

Trong Python, một Callable là một đối tượng mà có thể được gọi như một hàm. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn () để "gọi" đối tượng và thực thi một số mã. Bất kỳ đối tượng nào trong Python mà có phương thức đặc biệt __call__() được định nghĩa đều được coi là Callable.

Các loại Callable phổ biến bao gồm:

 1. Hàm: Đây là loại Callable cơ bản nhất, được định nghĩa sử dụng từ khóa def hoặc lambda.

  Ví dụ:

  def my_function():
    print("Hello, World!")
  
  my_function() # Gọi hàm
 2. Phương thức: Các hàm được định nghĩa bên trong một lớp được gọi là phương thức và cũng là Callable.

  Ví dụ:

  class MyClass:
    def my_method(self):
      print("Hello, World!")
  
  obj = MyClass()
  obj.my_method() # Gọi phương thức
 3. Lớp: Khi một lớp được gọi, phương thức __new__()__init__() được thực thi để tạo một thể hiện mới của lớp đó, vì vậy lớp cũng là một Callable.

...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Hãy mô tả ngắn gọn cơ chế Garbage Collection trong Python?

expert

Global Interpreter Lock (GIL) là gì và tại sao nó lại là một vấn đề?

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào