Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Có thể có static methods trong Python không?

Câu trả lời

Có, Python hỗ trợ việc sử dụng phương thức tĩnh trong các lớp. Phương thức tĩnh trong Python là một phương thức được liên kết với lớp chứ không phải với một thể hiện cụ thể của lớp. Phương thức tĩnh không yêu cầu một tham chiếu đến một thể hiện của lớp (self) hoặc lớp (cls) làm tham số đầu tiên. Điều này có nghĩa là bạn có thể gọi một phương thức tĩnh mà không cần tạo một thể hiện của lớp.

Cách Sử Dụng Phương Thức Tĩnh

Để định nghĩa một phương thức tĩnh, bạn sử dụng trình bao (decorator) @staticmethod trước khai báo phương thức. Đây là một ví dụ:

class MyClass:
    @staticmethod
    def my_static_method():
        print("Đây là một phương thức tĩnh.")

# Gọi phương thức tĩnh mà không cần tạo thể hiện của lớp
MyClass.my_static_method()

Khi Nào Sử Dụng Phương Thức Tĩnh

Phương thức tĩnh thư...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scope Resolution trong Python là gì?

senior

Tại sao Python (CPython và các phiên bản khác) sử dụng GIL?

junior

Dictionary trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào