Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Hàm self trong Python là gì?

Câu trả lời

Trong Python, self là một tham chiếu đến thể hiện hiện tại của lớp, và nó được sử dụng để truy cập các biến thuộc về lớp đó. Nó hoạt động như một tham chiếu đến đối tượng hiện tại mà phương thức đang được gọi trên đó. Sử dụng self, bạn có thể truy cập các thuộc tính và phương thức của lớp từ bên trong các phương thức của lớp đó.

Chức năng chính của self:

  1. Truy cập các thuộc tính của lớp: self được sử dụng để truy cập các thuộc tính được định nghĩa trong lớp. Điều này cho phép các phương thức của lớp thao tác dữ liệu của đối tượng.

  2. Gọi các phương thức khác trong cùng một lớp: self cũng được sử dụng để gọi các phương thức khác của lớp từ một phương thức.

Ví dụ:

class MyClass:
    def __init__(self, name):
        self.name = name  # Sử dụng self để thiết lập thuộc tính name củ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

junior

Modulepackage trong Python?

senior

GIL trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào