Câu hỏi

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ các biến toàn cục giữa các modules trong Python?

Câu trả lời

Trong Python, biến toàn cục là những biến được khai báo ở cấp độ cao nhất của một module và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong module đó. Để chia sẻ biến toàn cục giữa các module, bạn có thể tạo một module chứa các biến toàn cục và sau đó nhập module đó ở những nơi cần sử dụng các biến này.

Cách Chia Sẻ Biến Toàn Cục

  1. Tạo một module mới (ví dụ: globals.py) và khai báo các biến toàn cục trong đó:
# globals.py
global_variable = "Đây là một biến toàn cục"
  1. Trong các module khác, nhập module globals.py và sử dụng các biến toàn cục:
# other_module.py
import globals

def use_global_variable():
    print(globals.global_variable)  # Sử dụng biến toàn cục từ module globals

use_global_varia...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lambda function trong Python là gì?

senior

Closures trong Python là gì?

middle

Có công cụ nào giúp tìm bugs hoặc phân tích tĩnh trong Python không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào