Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ các biến toàn cục giữa các modules trong Python?

Câu trả lời

Trong Python, biến toàn cục là những biến được khai báo ở cấp độ cao nhất của một module và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong module đó. Để chia sẻ biến toàn cục giữa các module, bạn có thể tạo một module chứa các biến toàn cục và sau đó nhập module đó ở những nơi cần sử dụng các biến này.

Cách Chia Sẻ Biến Toàn Cục

  1. Tạo một module mới (ví dụ: globals.py) và khai báo các biến toàn cục trong đó:
# globals.py
global_variable = "Đây là một biến toàn cục"
  1. Trong các module khác, nhập module globals.py và sử dụng các biến toàn cục:
# other_module.py
import globals

def use_global_variable():
    print(globals.global_variable)  # Sử dụng biến toàn cục từ module globals

use_global_varia...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Python quản lý bộ nhớ trong như thế nào?

junior

Hàm help()dir() trong Python để làm gì?

middle

Câu lệnh with trong Python được thiết kế để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào