Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Các phương thức Dunder/Magic/Special trong Python là gì?

Câu trả lời

Trong Python, các phương thức Dunder (viết tắt của "Double Under" do có hai dấu gạch dưới ở đầu và cuối), còn được gọi là phương thức Magic hoặc Special, là những phương thức đặc biệt được định nghĩa trong một lớp và có cú pháp đặc biệt với hai dấu gạch dưới ở đầu và cuối tên phương thức. Các phương thức này không được gọi trực tiếp bởi người lập trình mà thường được Python gọi tự động khi thực hiện một số thao tác nhất định, như cộng hai đối tượng lại với nhau, lấy độ dài của một đối tượng, hoặc in một đối tượng ra màn hình.

Một số phương thức Dunder/Magic/Special phổ biến:

  1. __init__(self, [...]): Phương thức khởi tạo cho một lớp. Được gọi khi một thể hiện mới của lớp được tạo.
  2. __str__(self): Trả về một chuỗi đại diện cho đối tượng, thường được sử dụng khi in đối tượng ra màn hình.
  3. __repr__(self): Trả về một chuỗi mà khi truyền vào hàm eval(), sẽ tạo ra một đối tượng với cùng giá trị. Mục đích là để phát...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scope Resolution trong Python là gì?

senior

Tại sao private methods trong Python lại không thực sự private?

middle

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào