Câu hỏi

Generator trong Python là gì?

Câu trả lời

Generator là hàm trả về một tập hợp mục có thể lặp lại, mỗi lần một mục, theo một cách nhất định. Nói chung, các generator được sử dụng để tạo các trình vòng lặp - iterator ...

Bạn cần đăng nhập để xem