Câu hỏi

Generator trong Python là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Generator là hàm trả về một tập hợp mục có thể lặp lại, mỗi lần một mục, theo một cách nhất định. Nói chung, các generator được sử dụng để tạo các trình vòng lặp - iterator ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail