Câu hỏi

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

Câu trả lời

Multithreading trong Python cho phép nhiều luồng (threads) được tạo ra trong một quá trình (process) đơn lẻ, nhưng do Global Interpreter Lock (GIL), không có luồng nào thực sự chạy đồng thời tại cùng một thời điểm. GIL đảm bảo rằng chỉ một luồng Python được thực thi tại một thời điểm trong cùng một quá trình trên một bộ xử lý đơn. Điều này có nghĩa là, mặc dù Python hỗ trợ multithreading, việc sử dụng nó không nhất thiết mang lại hiệu...

Bạn cần đăng nhập để xem