Câu hỏi

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Python có một gói multi-threading nếu bạn muốn đa luồng để tăng tốc mã của bạn. Python có một cấu trúc được gọi là Global Interpreter Lock ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách kết nối cơ sở dữ liệu trong Python Flask?

Xem câu trả lời detail

Biến cục bộ và biến toàn cục trong Python là như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Django, Pyramid và Flask là gì?

Xem câu trả lời detail

Trình bày một thuật toán sắp xếp cho một tập dữ liệu số trong Python?

Xem câu trả lời detail

Muốn xóa một file trong Python thì làm sao?

Xem câu trả lời detail