Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Giá trị None trong Python là gì?

Câu trả lời

Trong Python, None là một giá trị đặc biệt được sử dụng để biểu thị "không có giá trị" hoặc "không có gì". Nó tương tự như null trong các ngôn ngữ lập trình khác. None là một đối tượng duy nhất của lớp NoneType và thường được sử dụng để biểu thị rằng một biến không có giá trị được gán hoặc một hàm không trả về giá trị nào.

Tại sao sử dụng None?

  • Biểu thị sự vắng mặt: Sử dụng None để biểu thị rằng một biến chưa được gán giá trị hoặc một hàm không có giá trị trả về.
  • Khởi tạo biến: Khởi tạo biến với None khi bạn muốn tạo ra một biến nhưng chưa sẵn sàng gán một giá trị cụ thể cho nó.
  • *Kiểm tra giá trị...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao bạn lại sử dụng metaclasses?

middle

Immutable objects trong Python là gì?

senior

Tại sao private methods trong Python lại không thực sự private?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào