Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Hãy mô tả ngắn gọn cơ chế Garbage Collection trong Python?

Câu trả lời

Cơ chế Garbage Collection (GC) trong Python là quá trình mà Python tự động giải phóng bộ nhớ không còn được sử dụng bởi chương trình. Python sử dụng một kỹ thuật GC chủ yếu dựa trên đếm tham chiếu (reference counting) cùng với thuật toán "thế hệ" (generational) để phát hiện và thu hồi các chu trình tham chiếu.

Đếm Tham Chiếu:

Mỗi đối tượng trong Python có một bộ đếm tham chiếu, theo dõi số lượng tham chiếu đến đối tượng đó. Khi bộ đếm tham chiếu giảm xuống 0, có nghĩa là không còn tham chiếu nào đến đối tượng, Python sẽ giải phóng bộ nhớ của đối tượng đó.

Thuật Toán Thế Hệ:

Python cũng sử dụng thuật toán GC thế hệ để xử lý các chu trình tham chiếu mà đếm tham chiếu không thể phát hiện. Các đối tượng được chia thành ba "thế hệ" dựa trên số lần chúng đã sống sót qua các lần thu gom rác. Các đối tượng mới được tạo ra thuộc thế hệ 0, và khi chúng sống sót qua các lần GC, chúng sẽ được chuyển đến thế hệ tiếp theo. GC sẽ thường xuyên kiểm tra thế hệ 0 hơn là các thế hệ cũ hơn, vì đối tượng mới có khả năng cao hơn là "rác" so với đối tượng đã tồn tại lâu hơn.

##...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ các biến toàn cục giữa các modules trong Python?

senior

Ưu Điểm của NumPy So với List trong Python là gì?

middle

Callable trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào