Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Lambda function trong Python là gì?

Câu trả lời

Lambda function trong Python là một hàm ẩn danh nhỏ, được định nghĩa bằng từ khóa lambda. Lambda function có thể nhận bất kỳ số lượng tham số nào nhưng chỉ có thể có một biểu thức. Giá trị của biểu thức này sẽ được trả về khi hàm được gọi. Lambda function thường được sử dụng khi bạn cần một hàm cho một thời gian ngắn và bạn không muốn định nghĩa nó bằng cách sử dụng cú pháp thông thường bằng từ khóa def.

Cú pháp:

lambda arguments: expression

Tại sao sử dụng Lambda function?

  • Tính gọn nhẹ: Lambda function giúp mã nguồn trở nên gọn gàng hơn khi bạn cần một hàm nhỏ và không muốn viết một hàm đầy đủ bằng từ khóa def.
  • Sử dụng tạm thời: Hữu ích khi bạn cần một hàm cho một thời gian ngắn và không cần tái sử d...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

middle

Câu lệnh pass trong Python dùng để làm gì?

middle

Phép gán x = y or z trong Python thực hiện điều gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào