Câu hỏi

Memory được quản lý thế nào trong Python?

Câu trả lời

Trong Python, quản lý bộ nhớ được thực hiện tự động thông qua bộ thu gom rác (Garbage Collection) và đếm tham chiếu. Python sử dụng một mô hình quản lý bộ nhớ động, nơi bộ nhớ cho các đối tượng được cấp phát và giải phóng tự động để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Đếm Tham Chiếu

Python theo dõi số lượng tham chiếu đến mỗi đối tượng trong chương trình. Một tham chiếu được tạo ra khi bạn gán một đối tượng cho một biến hoặc khi một đối tượng được sử dụng làm đối số cho một hàm. Khi số lượng tham chiếu đến một đối tượng giảm xuống còn 0, nghĩa là không còn biến nào hoặc phần tử nào trong chương trình tham chiếu đến đối tượng đó, Python sẽ tự động giải phóng bộ nhớ của đối tượng đó.

Bộ Thu Gom Rác

Mặc dù đếm tham chiếu có thể giải phóng bộ nhớ của hầu hết các đối tượng, nhưng nó không thể xử lý các trường hợp vòng tham chiếu, nơi hai hoặc nhiều đối tượng tham chiếu lẫn nhau nhưng không được tham chiếu từ bất kỳ đối tượng nào khác. Để giải quyết vấn đề này, Python sử dụng một bộ thu gom rác, có thể phát hiện và giải phóng các nhóm đ...

Bạn cần đăng nhập để xem