Câu hỏi

Scope Resolution trong Python?

Câu trả lời

Thỉnh thoảng trong cùng một scope sẽ có đối tượng cùng tên nhưng khác chứ năng. Trong trường hợp đó, scope resolution sẽ được Python tự động chạy. Một vài ví dụ hành vi như:

  • Module Python có tên như 'math' và 'cmath' có nhiều hàm giống nhau như `...
Bạn cần đăng nhập để xem