Câu hỏi

Scope Resolution trong Python là gì?

Câu trả lời

Scope Resolution trong Python liên quan đến không gian tên (namespace) và phạm vi (scope) mà một biến hoặc đối tượng được xác định và có thể truy cập. Trong Python, có bốn loại phạm vi: local, enclosing, global và built-in, được tìm kiếm theo thứ tự LEGB.

  • Local (L): Phạm vi cục bộ bao gồm các biến được định nghĩa bên trong một hàm. Biến cục bộ chỉ có thể truy cập được trong hàm đó.
  • Enclosing (E): Phạm vi bao quanh là phạm vi của các hàm bên ngoài, nghĩa là trong trường hợp của các hàm lồng nhau, phạm vi bao quanh là phạm vi của hàm bên ngoài.
  • Global (G): Phạm vi toàn cục bao gồm các biến được định nghĩa ở cấp độ chương trình chính.
  • Built-in (B): Phạm vi built-in bao gồm các tên đã được tích hợp sẵn trong Python, như print, len, v.v.

Khi một tên được gọi, Python sẽ tìm kiếm theo thứ tự LEGB để giải quyết phạm vi mà tên đó th...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

WheelsEggs trong Python là gì? Chúng có gì khác nhau?

junior

Lambda function trong Python là gì?

middle

Sự khác biệt giữa file .py và file .pyc là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào