Câu hỏi

Chỉ mục âm (negative indexes) là gì và tại sao lại dùng chúng?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các chuỗi trong Python được lập chỉ mục và nó bao gồm số dương cũng như số âm.

Các con số dương sử dụng 0 l...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách kết nối cơ sở dữ liệu trong Python Flask?

Xem câu trả lời detail

Biến cục bộ và biến toàn cục trong Python là như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Django, Pyramid và Flask là gì?

Xem câu trả lời detail

Trình bày một thuật toán sắp xếp cho một tập dữ liệu số trong Python?

Xem câu trả lời detail

Muốn xóa một file trong Python thì làm sao?

Xem câu trả lời detail