Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Monkey Patching là gì và có nên sử dụng nó không?

Câu trả lời

Monkey Patching trong lập trình là một kỹ thuật mà thông qua đó bạn thay đổi hoặc mở rộng mã nguồn của một module hoặc thư viện mà không cần sửa đổi mã nguồn gốc của nó. Điều này thường được thực hiện để sửa lỗi, thêm các tính năng mới, hoặc thay đổi hành vi của mã khi chạy.

Cách Sử Dụng Monkey Patching

Trong Python, bạn có thể thực hiện monkey patching bằng cách gán lại các phương thức hoặc thuộc tính của một lớp hoặc mô-đun:

import some_module

def my_custom_method():
    # Mã nguồn tùy chỉnh ở đây
    pass

# Thay thế phương thức gốc bằng phương thức tùy chỉnh
some_module.original_method = my_custom_method

Lưu Ý Khi Sử Dụng Monkey Patching

  • Bảo trì: Monkey patching có thể gây khó khăn trong việc bảo trì mã nguồn vì các thay đổi được thực hiện ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để làm việc với transitive dependencies trong Python?

middle

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

junior

Giải thích phương thức split(), sub(), subn() của mô đun "re" trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào