Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Closures trong Python là gì?

Câu trả lời

Closure trong Python là một khái niệm liên quan đến lập trình hàm, nơi một hàm lồng nhau (hàm con) nhớ được các biến từ phạm vi bao quanh của nó, ngay cả khi hàm bao quanh (hàm cha) đã kết thúc thực thi. Closure xảy ra khi hàm con được định nghĩa trong hàm cha và hàm con tiếp tục truy cập các biến không còn trong phạm vi của hàm cha.

Tại sao cần sử dụng Closure?

  • Bảo mật dữ liệu: Closure cho phép bạn ẩn trạng thái - các biến chỉ có thể được truy cập thông qua hàm con được trả về, không phải từ bên ngoài.
  • Giữ trạng thái: Closure giữ lại trạng thái của biến sau khi hàm cha đã thực thi, cho phép hàm con sử dụng các biến này sau đó.
  • **Kỹ thuật lậ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Python Optimization (-O hoặc PYTHONOPTIMIZE) là gì?

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

expert

Hãy định nghĩa Singleton một cách đơn giản, lấy ví dụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào