Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Sự Khác Biệt giữa @staticmethod@classmethod trong Python là gì?

Câu trả lời

Trong Python, @staticmethod@classmethod là hai trình bao (decorators) được sử dụng để định nghĩa phương thức tĩnh và phương thức lớp trong một lớp. Mặc dù cả hai đều liên quan đến cách một phương thức được gọi mà không cần một thể hiện cụ thể của lớp, chúng có những sự khác biệt quan trọng.

@staticmethod:

  • @staticmethod được sử dụng để định nghĩa một phương thức tĩnh, không cần tham chiếu đến một thể hiện cụ thể (self) hoặc lớp (cls) nào cả.
  • Phương thức tĩnh không thể truy cập hoặc thay đổi trạng thái của lớp hoặc thể hiện của lớp.
  • Phương thức tĩnh thường được sử dụng để thực hiện một chức năng mà không cần thông tin về lớp hoặc thể hiện.

@classmethod:

  • @classmethod được sử dụng để định nghĩa một phương thức lớp, nó nhận tham số đầu tiên là cls, tham chiếu đến lớp chứ không phải thể hiện của lớp.
  • Phương thức lớp có thể truy cập hoặc thay đổi trạng thái của lớp, nhưng không phải là trạng thái ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa file .py và file .pyc là gì?

expert

Có nhược đIểm nào của -O flag ngoàI việc mất thông tin built-in debugging không?

junior

Sự khác biệt của List, TupleDictionary là gì? Khi nào thì sử dụng chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào