Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Giải thích phương thức split(), sub(), subn() của mô đun "re" trong Python?

Câu trả lời

Mô đun "re" trong Python cung cấp một loạt các phương thức để làm việc với biểu thức chính quy (Regular Expressions - Regex), giúp thực hiện các tác vụ như tìm kiếm, thay thế, hoặc tách chuỗi dựa trên các mẫu. Ba phương thức quan trọng trong mô đun này là split(), sub(), và subn().

Phương thức split()

Phương thức split() được sử dụng để tách một chuỗi thành một danh sách, dựa trên các trận khớp của mẫu biểu thức chính quy. Nó tách chuỗi tại mỗi trận khớp của mẫu và trả về một danh sách các chuỗi con.

import re

chuoi = "Một, Hai, Ba, Bốn"
mẫu = ", "
kết_quả = re.split(mẫu, chuoi)
print(kết_quả)  # Output: ['Một', 'Hai', 'Ba', 'Bốn']

Phương thức sub()

Phương thức sub() được sử dụng để tìm tất cả các trận khớp của mẫu trong chuỗi và thay thế chúng bằng một chuỗi mới. Nó trả về một chuỗi mới với các trận kh...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Virtualenvs trong Python là gì?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

middle

Sự khác biệt giữa file .py và file .pyc là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào