Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Deep copy and Shadow copy?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Shadow copy được sử dụng khi một loại cá thể mới được tạo và nó giữ các giá trị được sao chép trong cá thể mới. Shadow copy được sử dụng để sao chép các con trỏ tham chiếu giống như...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách kết nối cơ sở dữ liệu trong Python Flask?

Xem câu trả lời detail

Biến cục bộ và biến toàn cục trong Python là như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Django, Pyramid và Flask là gì?

Xem câu trả lời detail

Trình bày một thuật toán sắp xếp cho một tập dữ liệu số trong Python?

Xem câu trả lời detail

Muốn xóa một file trong Python thì làm sao?

Xem câu trả lời detail