Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Câu lệnh with trong Python được thiết kế để làm gì?

Câu trả lời

Câu lệnh with trong Python được thiết kế để đơn giản hóa quản lý tài nguyên như file hoặc kết nối mạng. Nó cung cấp một cách thuận tiện để đảm bảo rằng tài nguyên được mở và đóng đúng cách sau khi hoàn thành công việc với chúng, ngay cả khi gặp lỗi. Câu lệnh with được sử dụng trong kết hợp với các đối tượng hỗ trợ giao thức quản lý ngữ cảnh (context management protocol), bao gồm các phương thức __enter__()__exit__().

Mục đích sử dụng:

  • Tự động quản lý tài nguyên: Đảm bảo rằng tài nguyên được giải phóng hoặc đóng lại một cách tự động sau khi khối mã trong with được thực thi.
  • Xử lý ngoại lệ: Giúp xử lý ngoại lệ một cách sạch sẽ và dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một khối mã mà trong đó tất cả các tài nguyên được giải phóng đúng cách, ngay cả khi một ngoại lệ được ném ra.
  • **Làm c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

middle

Câu lệnh nonlocal trong Python 3.0 để làm gì?

junior

Hàm help()dir() trong Python để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào