Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .py và .pyc?

Câu trả lời

  • Các file .py chứa mã nguồn của một chương trình. Trong khi đó, file .pyc chứa mã bytecode của chương trình của bạn. Chúng ...
Bạn cần đăng nhập để xem