Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .py và .pyc?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Các file .py chứa mã nguồn của một chương trình. Trong khi đó, file .pyc chứa mã bytecode của chương trình của bạn. Chúng ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail