Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa file .py và file .pyc là gì?

Câu trả lời

File .py trong Python là một file chứa mã nguồn Python dưới dạng văn bản thuần túy. Đây là file mà bạn viết và chỉnh sửa mã nguồn của mình. Khi bạn chạy một chương trình Python, trình thông dịch Python sẽ đọc file .py và thực thi mã nguồn bên trong nó.

File .pyc là file đã được biên dịch trước (compiled bytecode) của file .py. Khi bạn chạy một chương trình Python, trình thông dịch Python sẽ biên dịch mã nguồn từ file .py thành bytecode, sau đó lưu bytecode này vào file .pyc trong thư mục __pycache__. Khi bạn chạy lại chương trình, Python sẽ kiểm tra xem có file .pyc tương ứng trong thư mục __pycache__ hay không và nếu có, nó sẽ sử dụng bytecode từ file .pyc để thực thi chương trình, giúp tăng tốc độ khởi động của chương trình vì không cần phải biên dịch lại.

Tại sao sử dụng file ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sử dụng đa luồng (multi-thread) có phải là một ý tưởng tốt để tăng tốc độ cho mã Python của bạn không?

middle

Điểm khác của nhau phương thức append()extend() của list là gì?

middle

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ các biến toàn cục giữa các modules trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào