Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Convert string sang number trong Python như thế nào?

Câu trả lời

Trong Python, việc chuyển đổi một chuỗi thành số có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các hàm được xây dựng sẵn như int(), float(), và complex() tùy thuộc vào kiểu số mà bạn muốn chuyển đổi.

Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên:

Sử dụng hàm int() để chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên. Nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành số nguyên (ví dụ, nếu nó chứa các ký tự không phải số), Python sẽ phát sinh một lỗi ValueError.

chuoi = "123"
so_nguyen = int(chuoi)
print(so_nguyen)  # Output: 123

Chuyển đổi chuỗi thành số thực:

Sử dụng hàm float() để chuyển đổi một chuỗi thành một số thực. Tương tự như int(), nếu chuỗ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Cython là gì?

middle

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào