Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Dictionary trong Python là gì?

Câu trả lời

Dictionary trong Python, còn được gọi là Dict, là một kiểu dữ liệu lưu trữ các giá trị theo cặp khóa (key) và giá trị (value). Dictionary là một tập hợp không có thứ tự, có thể thay đổi và lập chỉ mục. Các phần tử trong Dictionary được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn {} và mỗi phần tử là một cặp key: value. Khóa trong Dictionary phải là duy nhất và không cho phép bản sao của các khóa xuất hiện. Trong khi giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào và có thể trùng lặp

Tính chất của Dictionary:

  • Không có thứ tự cụ thể: Các phần tử trong Dictionary không được sắp xếp theo một trật tự nhất định.
  • Khóa là duy nhất: Mỗi khóa trong Dictionary phải là duy nhất và không được trùng lặp.
  • Giá trị có thể đa dạng: Giá trị của Dictionary có thể là chuỗi, số, hoặc các cấu trúc dữ liệu phức tạp khác như List, Tuple, Set, hoặc thậm chí là một Dictionary khác.
  • Có thể thay đổi: Dictionary là kiểu dữ liệu...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Python có câu lệnh switch-case không?

middle

Giá trị None trong Python là gì?

middle

WheelsEggs trong Python là gì? Chúng có gì khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào