Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Python có câu lệnh switch-case không?

Câu trả lời

Python không có cấu trúc câu lệnh switch-case như một số ngôn ngữ lập trình khác như C hoặc Java. Thay vào đó, để thực hiện một logic tương tự như switch-case, bạn có thể sử dụng một chuỗi các câu lệnh if-elif-else hoặc sử dụng từ điển (dictionary) như một cách để mô phỏng hành vi của switch-case.

Sử Dụng if-elif-else

Cách đơn giản nhất để mô phỏng switch-case trong Python là sử dụng if-elif-else:

def switch_example(value):
  if value == 'a':
    return "Đây là giá trị a"
  elif value == 'b':
    return "Đây là giá trị b"
  elif value == 'c':
    return "Đây là giá trị c"
  else:
    return "Giá trị không hợp lệ"

# Sử dụng hàm
result = switch_example('b')
print(result) # Output: Đây là giá trị b

Sử Dụng Từ Điển (Dictionary)

Một cách khác để mô phỏng switch-case là sử dụng ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao không phải tất cả bộ nhớ đều được giải phóng khi Python thoát?

middle

Flask là gì và lợi ích của nó như thế nào?

middle

Immutable objects trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào