Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Trong Python có những built-in types nào?

Câu trả lời

Python cung cấp một loạt các kiểu dữ liệu có sẵn (built-in types) mà bạn có thể sử dụng. Các kiểu dữ liệu này bao gồm:

  1. Kiểu Boolean: bool, với hai giá trị TrueFalse.
  2. Kiểu Số: Bao gồm int (số nguyên), float (số thực), và complex (số phức).
  3. Kiểu Chuỗi: str, dùng để biểu diễn văn bản.
  4. Kiểu Danh Sách: list, một cấu trúc dữ liệu có thể chứa nhiều giá trị khác nhau, có thể thay đổi được.
  5. Kiểu Bộ (Tuple): tuple, tương tự như danh sách nhưng không thể thay đổi sau khi tạo.
  6. Kiểu Tập Hợp: set, một tập hợp không có ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao private methods trong Python lại không thực sự private?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

junior

Python có câu lệnh switch-case không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào