Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

Câu trả lời

Biến cục bộ (local) trong Python là những biến được khai báo và có phạm vi hoạt động bên trong một hàm hoặc một khối mã cục bộ. Chúng chỉ có thể được truy cập và thay đổi giá trị trong phạm vi hàm hoặc khối mã nơi chúng được khai báo

Biến toàn cục (global) là những biến được khai báo ở phạm vi toàn cục của chương trình, nghĩa là bên ngoài tất cả các hàm. Biến toàn cục có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình, bao gồm cả bên trong các hàm. Tuy nhiên, để thay đổi giá trị của một biến toàn cục bên trong một hàm, bạn cần sử dụng từ khóa global trước khi thực hiện thay đổi

Khi nào sử dụng biến cục bộ và toàn cục?

  • Biến cục bộ: Sử dụng khi bạn muốn giới hạn phạm vi hoạt động của biến chỉ trong một hàm hoặc khố...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Global Interpreter Lock (GIL) là gì và tại sao nó lại là một vấn đề?

senior

Có các phương án nào thay thế GIL trong Python?

junior

Python có câu lệnh switch-case không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào