Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Descriptor trong Python là gì?

Câu trả lời

Descriptor trong Python là một đối tượng lập trình có các phương thức đặc biệt __get__(), __set__(), và __delete__() mà bạn có thể định nghĩa để tùy chỉnh cách một thuộc tính được truy cập và thay đổi. Descriptor cho phép bạn tạo ra các thuộc tính có thể quản lý, kiểm soát và tái sử dụng cách thức truy cập và thay đổi giá trị của chúng.

Cách hoạt động:

 • __get__(self, instance, owner): Phương thức này được gọi để lấy giá trị của thuộc tính. instance là thể hiện của lớp sở hữu descriptor, và owner là lớp sở hữu descriptor.
 • __set__(self, instance, value): Phương thức này được gọi để thiết lập giá trị của thuộc tính. instance là thể hiện của lớp sở hữu descriptor, và value là giá trị mới được gán cho thuộc tính.
 • __delete__(self, instance): Phương thức này được gọi để xóa thuộc tính. instance là thể hiện của lớp sở hữu descriptor.

Ví dụ:

class Descriptor:
  def __init__(self, initial_value=None, name='var'):
    self.value = initial_value
    self.name = n...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Django, PyramidFlask là gì?

middle

Câu lệnh with trong Python được thiết kế để làm gì?

middle

Câu lệnh nonlocal trong Python 3.0 để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào