Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

Câu trả lời

Để sửa đổi một chuỗi trong Python, bạn có thể sử dụng các phương thức được cung cấp bởi lớp chuỗi (string class) hoặc sử dụng cắt chuỗi (slicing) và nối chuỗi (concatenation) để tạo ra một chuỗi mới, vì chuỗi trong Python là bất biến (immutable) và không thể thay đổi trực tiếp sau khi được tạo.

Các Phương Thức Sửa Đổi Chuỗi

Python cung cấp nhiều phương thức hữu ích để thao tác chuỗi, bao gồm:

  • str.replace(old, new[, count]): Thay thế tất cả hoặc count lần xuất hiện của một chuỗi con old bằng chuỗi con new.
  • str.upper(): Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa.
  • str.lower(): Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ thường.
  • str.capitalize(): Viết hoa chữ cái đầu tiên của chuỗi và chuyển đổi tất cả các ký tự khác thành chữ thường.
  • str.strip([chars]): Loại bỏ các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi, hoặc các ký tự được chỉ định trong chars.
  • str.join(iterable): Nối các phần tử của iterable (ví dụ: danh sách hoặc bộ) thành một chuỗi, sử dụng chuỗi gọi phương thức làm dấu p...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Django, PyramidFlask là gì?

junior

Generator trong Python là gì?

junior

Modulepackage trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào