Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Hàm help()dir() trong Python để làm gì?

Câu trả lời

Trong Python, help()dir() là hai hàm được tích hợp sẵn, hỗ trợ việc tìm hiểu và khám phá các đối tượng, module, hàm, v.v., giúp việc lập trình trở nên dễ dàng hơn.

Hàm help()

Hàm help() được sử dụng để xem tài liệu (docstring) hoặc hướng dẫn sử dụng của một đối tượng cụ thể, bao gồm module, hàm, lớp, phương thức, từ khóa, v.v. Khi bạn gọi help() với một đối tượng làm đối số, Python sẽ trả về tài liệu liên quan đến đối tượng đó.

  • Khi nào sử dụng: Sử dụng help() khi bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng một đối tượng cụ thể hoặc muốn xem tài liệu của nó ngay trong trình thông dịch Python.

Ví dụ:

help(str)  # Xem tài liệu của lớp str
help(print)  # Xem tài liệu của hàm print

Hàm dir()

Hàm dir() được sử dụng để liệt kê tất cả các thuộc tính và phương...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

expert

Python Optimization (-O hoặc PYTHONOPTIMIZE) là gì?

middle

Picklingunpickling là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào