Câu hỏi

Hàm help() và dir() để làm gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Hàm help() dùng để hiển thị tài liệu cho các module, class, function, keyword. Nó không có tham số truyền vào, dùng để hiển thị tiện í...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail