Câu hỏi

Hàm help() và dir() để làm gì?

Câu trả lời

Hàm help() dùng để hiển thị tài liệu cho các module, class, function, keyword. Nó không có tham số truyền vào, dùng để hiển thị tiện í...

Bạn cần đăng nhập để xem