Câu hỏi

Iterator trong Python là gì?

Câu trả lời

Iterator trong Python là một đối tượng mà bạn có thể lặp qua nó, tức là bạn có thể truy cập từng phần tử của nó một cách tuần tự. Một iterator phải triển khai hai phương thức cơ bản, đó là __iter__()__next__().

Phương thức __iter__() trả về đối tượng iterator, thường là chính nó (self), và phương thức __next__() trả về phần tử tiếp theo từ tập hợp dữ liệu. Khi không còn phần tử nào để trả về, phương thức __next__() phải phát sinh một ngoại lệ StopIteration.

Tại sao sử dụng Iterator?

  • Tiết kiệm bộ nhớ: Iterator không yêu cầu tất cả các phần tử phải được tải vào bộ nhớ cùng một lúc, điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ khi làm việc với các tập dữ liệu lớn.
  • Làm việc với dữ liệu vô hạn: Iterator cho phép bạn làm việc với dữ liệu có kích thước không xác định hoặc vô hạn, vì bạn không cần phải có tất cả dữ liệu trước khi bắt đầu xử lý.
  • Tính linh hoạt:...
Bạn cần đăng nhập để xem