Câu hỏi

Iterator trong Python?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Một iterator là một đối tượng.
  • Nó nhớ trạng thái của nó, tức là nó đang ở đâu trong vòng lặp (xem đoạn code bên dưới).
  • Phương thức __iter__() khởi tạo một iterator.
  • Nó có phương thứ `__nex...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail