Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Câu trả lời

Trong Python, có một loạt các kiểu dữ liệu được hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu lập trình đa dạng. Dưới đây là danh sách chi tiết các kiểu dữ liệu trong Python:

Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (String)

  • str: Dùng để biểu diễn chuỗi ký tự, có thể bao gồm văn bản, số, hoặc ký tự đặc biệt, được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc kép

Kiểu Dữ Liệu Số

  • int: Số nguyên không giới hạn kích thước
  • float: Số thực (có phần thập phân), chính xác tới 15 chữ số thập phân
  • complex: Số phức, với phần thực và phần ảo, phần ảo được biểu diễn bằng "j" hoặc "J"

Kiểu Dữ Liệu Trình Tự (Sequence Types)

  • list: Danh sách có thể chứa các phần tử với kiểu dữ liệu khác nhau, có thể thay đổi (mutable)
  • tuple: Tương tự như list nhưng không thể thay đổi (immutable)
  • range: Dãy số được tạo bởi hàm range(), thường dùng trong vòng lặp for

Kiểu Dữ Liệu Ánh Xạ (Mapping Type)

  • dict: Từ điển, lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa:giá trị

...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

junior

Hàm help()dir() trong Python để làm gì?

senior

Closures trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào