Câu hỏi

Python quản lý bộ nhớ trong như thế nào?

Câu trả lời

Bộ nhớ trong Python được xử lý bởi Python Memory Manager. Bộ nhớ được cấp phát bởi manager trong một private heap space dành riêng cho Python. Tất cả đối tượng Python được lưu trữ trong heap này và là riêng tư, nó không thể truy cập bởi lập trình viện. Tuy nhiên, Python cung ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Câu lệnh nonlocal trong Python 3.0 để làm gì?

middle

Giá trị None trong Python là gì?

senior

Làm thế nào để làm việc với transitive dependencies trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào