Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Python quản lý bộ nhớ trong như thế nào?

Câu trả lời

Bộ nhớ trong Python được xử lý bởi Python Memory Manager. Bộ nhớ được cấp phát bởi manager trong một private heap space dành riêng cho Python. Tất cả đối tượng Python được lưu trữ trong heap này và là riêng tư, nó không thể truy cập bởi lập trình viện. Tuy nhiên, Python cung ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Modulepackage trong Python?

expert

Global Interpreter Lock (GIL) là gì và tại sao nó lại là một vấn đề?

middle

Phép gán x = y or z trong Python thực hiện điều gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào