Câu hỏi

Namespace trong python là gì?

Câu trả lời

Namespace trong Python đề cập đến tên đối tượng trong một chương trình duy nhất và có thể dùng mà không có xung đột. Python triển khai các namespace này như một từ điển với tên giống như là khoá ánh xạ tới đối tượng tương ứng giống như giá trị. Nó cho phép nhiều namespace sử dụng cùng tên và ánh xạ nó đến các đối tượng riêng biệt. Một vài ví dụ của namespace:

  • Local Namespace bao gồm tên cục bộ bên trong một hàm. Namespace được tạo tạm thời cho gọi hàm và sẽ bị xoá khi hàm đó trả về.
  • Global Namespace bao gồm tên từ các package/module k...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao Python (CPython và các phiên bản khác) sử dụng GIL?

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

expert

Tại sao bạn lại sử dụng metaclasses?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào