Câu hỏi

Namespace là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Namespace trong Python đề cập đến tên đối tượng trong một chương trình duy nhất và có thể dùng mà không có xung đột. Python triển khai các namespace này như một từ điển với tên giống như là khoá ánh xạ tới đối tượng tươn...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail