Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Pure Pipe trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, Pure Pipe là một loại pipe mà chỉ được thực thi khi Angular phát hiện ra một thay đổi "pure" đối với giá trị đầu vào của pipe. Một thay đổi "pure" được định nghĩa là một thay đổi đối với giá trị đầu vào nguyên thủy (như chuỗi, số, boolean, symbol) hoặc một thay đổi tham chiếu đối tượng (như thay đổi một mảng hoặc đối tượng sang một mảng hoặc đối tượng mới).

Đặc điểm của Pure Pipe:

  • Hiệu suất: Pure pipes thường hiệu quả hơn vì Angular chỉ gọi chúng khi giá trị đầu vào thay đổi. Điều này giúp giảm số lần tính toán không cần thiết và tăng hiệu suất ứng dụng.
  • Tính chất hàm thuần túy: Pure pipes phải là các hàm thuần túy, nghĩa là với cùng một đầu vào, chúng luôn trả về cùng một đầu ra mà không gây ra hoặc phụ thuộc vào bất kỳ hiệu ứng phụ nào.
  • Không phát hiện thay đổi bên trong đối tượng: Pure pipes không phát hiện thay đổi bên trong đối tượng hoặc mảng. Nếu các thuộc tính bên trong một đối tượng ho...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sử dụng dịch vụ NgZone cho mục đích gì là tốt?

middle

Những hàm tiện ích do RxJS cung cấp là gì?

middle

Observable là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào