Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Angular triển khai loại DOM nào?

Câu trả lời

Angular triển khai Virtual DOM như một phần của cơ chế phản ứng và cập nhật giao diện người dùng (UI) của nó. Virtual DOM là một biểu diễn bộ nhớ của DOM thực tế, cho phép Angular thực hiện các thay đổi một cách hiệu quả bằng cách chỉ cập nhật những phần của DOM thực tế cần thiết sau khi so sánh với Virtual DOM.

Khi một component hoặc dữ liệu thay đổi, Angular sẽ:

  1. Tạo một phiên bản mới của Virtual DOM dựa trên các thay đổi.
  2. So sánh phiên bản mới này với phiên bản trước đó c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trình biên dịch just-in-time (JIT) làm gì (nói chung)?

middle

Làm thế nào để chèn thẻ** base href**?

expert

Có phải không có tương đương cho scope.emit()** hoặc **scope.broadcast() trong Angular không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào