Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa service()factory() trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, servicefactory là hai cách để tạo và cung cấp các dịch vụ có thể tái sử dụng trong các ứng dụng. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

Service:

  • Service là một constructor function và sẽ được gọi với từ khóa new khi Angular tạo một instance của service.
  • Service thường trả về một đối tượng this, và bạn có thể thêm các thuộc tính và phương thức vào đối tượng này.
  • Service thích hợp cho việc tạo các đối tượng dựa trên custom type và có thể chứa các phương thức và thuộc tính được thêm vào thông qua từ khóa this.

Factory:

  • Factory là một hàm trong AngularJS được sử dụng để trả về một giá trị hoặc đối tượng.
  • Factory cung cấp sự linh hoạt hơn vì bạn có thể...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Subscribing là gì?

middle

Những lợi thế của Angular so với framework khác là gì?

senior

Những khác biệt giữa AngularJS (Angular 1.x) và Angular (Angular 2.x trở lên) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào