Câu hỏi

Sự khác biệt giữa service()factory() trong Angular?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa service()factory() trong Angular như sau:

service(): là một hàm được sử dụng cho lớp logic (business layer) của ứng dụng. Nó hoạt động như một hàm tạo (constructor function) và được gọi một lần duy nhất tại thời...

Bạn cần đăng nhập để xem