Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Sự khác nhau hot reload, hot restartfull restart trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Trong Flutter, Hot Reload, Hot Restart, và Full Restart là các tính năng giúp cải thiện quá trình phát triển ứng dụng bằng cách cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xem thay đổi mã nguồn mà không cần phải khởi động lại ứng dụng từ đầu. Dưới đây là sự khác biệt giữa ba tính năng này:

Hot Reload

  • Hot Reload nạp lại mã nguồn đã thay đổi vào Dart Virtual Machine (VM) và tái xây dựng cây widget mà không làm mất trạng thái ứng dụng hiện tại; nó không chạy lại hàm main() hoặc initState().
  • Hot Reload thường được sử dụng cho các thay đổi nhỏ như chỉnh sửa UI hoặc logic không ảnh hưởng đến trạng thái ứng dụng.
  • Thực hiện Hot Reload bằng cách nhấn cmd + \ trên IntelliJ hoặc Android Studio, hoặc ctrl + F5 trên VSCode.

Hot Restart

  • Hot Restart nạp lại mã nguồn vào VM và khởi động lại ứng dụng Flutter, làm mất trạng thái ứng dụng.
  • Hot Restart thường được sử dụng khi c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để kiểm tra xem một phương thức bất đồng bộ void đã hoàn thành trong Dart?

middle

Giải thích BuildContext trong Flutter là gì?

middle

Giải thích các loại luồng khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào