Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Sử dụng async await trong Node.js để làm gì?

Câu trả lời

Trong Node.js, async/await là một cú pháp giúp viết mã bất đồng bộ một cách dễ đọc và hiểu hơn, giống như cách viết mã đồng bộ. Dưới đây là một số điểm chính về việc sử dụng async/await trong Node.js:

Mục đích của việc sử dụng async/await:

  1. Làm cho mã bất đồng bộ trở nên dễ đọc và dễ viết hơn: async/await giúp giảm thiểu sự phức tạp của mã bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng các hàm callback hoặc chuỗi Promise.
  2. Xử lý lỗi một cách dễ dàng: Sử dụng try/catch để bắt và xử lý lỗi trong mã bất đồng bộ, giống như cách làm với mã đồng bộ.
  3. Tăng cường khả năng đọc mã: Mã sử dụng async/await thường dễ hiểu hơn vì nó trông giống như mã đồng bộ thông thường, giúp cải thiện khả năng bảo trì và hợp tác trong nhóm phát triển.

Cách hoạt động:

  • async: Khi bạn đặt từ khóa async trước một hàm, bạn biến hàm đó thành một hàm bất đồng bộ. Hàm này sẽ trả về một Promise.
  • await: Trong một hàm async, bạn có thể sử dụng từ khóa await trước một Promise để "đợi" c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để ngăn chặn Callback Hell mà không sử dụng promises, async hoặc generators?

expert

Sự khác biệt giữa cluster.fork()child_process.fork() trong Node.js là gì?

junior

Làm thế nào để debug ứng dụng Node.js?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào