Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Đánh giá lỗ hổngKiểm tra xâm nhập trong an ninh mạng là gì?

Câu trả lời

Đánh giá lỗ hổng và kiểm tra thâm nhập là hai cụm từ khác nhau, song cả hai đều phục vụ cùng một mục đích: bảo mật môi trường mạng.

Sự khác biệt giữa Đánh giá lỗ hổng và Kiểm tra thâm nhập?

Đánh giá lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Asessment) là quá trình kiểm tra, tìm tòi, nhận diện các biện pháp an toàn cũng như lỗ hổng của hệ thống và ứng dụng. Các hệ thống và ứng dụng được kiểm tra để nhận định tính hiệu quả của các tầng bảo mật hiện thời trong việc chống lại các tấn công và lạm dụng.

**Kiểm tra thâm nhập (Penet...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

XSS là gì? Và cách ngăn chặn nó?

junior

Hãy phân biệt black box testwhite box test?

senior

SSLHTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào