Câu hỏi

Sự khác biệt giữa mã hoábăm là gì?

Câu trả lời

Băm (hashing)

Sự khác biệt giữa mã hoá và băm?
  • Hashing là quá trình biến đầu vào là một nội dung có kích thước, độ dài bất kỳ rồi sử dụng những thuật toán, công thức toán học để biến thành đầu ra tiêu chuẩn có độ dài nhất định. Quá trình đó sử dụng những Hàm băm (Hash function).
  • Hàm băm mật mã: Như tên gọi của nó vậy, những hàm băm như vậy được sử dụng vào mục đích mã hóa dữ liệu. Những hàm băm mật mã cũng giống như những hàm băm thông thường, nhưng mang trong mình một số đặc điểm khác, quan trọng nhất là không thể đảo ngược. Điều này có nghĩa là khi bạn có trong tay giá trị sau khi băm, bạn không thể biết giá trị ban đầu là gì. Điều này đơn giản như việc bạn uống một cốc sinh tố hỗn hợp rất ngon nhưng không thể nào liệt kê tất cả nguyên liệu của nó vậy.

Ngoài ra, hàm băm mật mã còn mang một số đặc điểm khác như **tính tránh va ...

Bạn cần đăng nhập để xem