Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa as? , as! and as trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, as?, as!, và as là ba toán tử chuyển đổi kiểu (type casting operators) được sử dụng để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu. Mỗi toán tử có một mục đích sử dụng cụ thể và cách hoạt động khác nhau:

  • as? là toán tử chuyển đổi kiểu tùy chọn (optional type casting). Nó được sử dụng khi bạn không chắc chắn về việc chuyển đổi kiểu có thành công hay không. Nếu việc chuyển đổi thành công, as? trả về một giá trị tùy chọn (optional value) của kiểu bạn muốn chuyển đổi. Nếu không thành công, nó trả về nil. Điều này giúp tránh gặp lỗi khi chuyển đổi kiểu không thành công
  • as! là toán tử chuyển đổi kiểu ép buộc (forced type casting). Nó được sử dụng khi bạn chắc chắn rằng việc chuyển đổi kiểu sẽ thành công. Nếu việc chuyển đổi thất bại, chương trình sẽ gặp lỗi và bị crash. Do đó, as! nên được sử dụng cẩn thận và chỉ khi bạn hoàn toàn chắc chắn về kiểu dữ liệu mà bạn đang làm việc v...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào tôi nên sử dụng deinit trong Swift?

expert

Lợi ích của việc sử dụng DispatchWorkItem trong Swift là gì?

junior

Giá trị của 'len' là bao nhiêu? Giải thích?

var array1 = [1, 2, 3, 4, 5]
var array2 = array1
array2.append(6)
var len = array1.count

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào