Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

Câu trả lời

Tries có một số ưu điểm so với Hash Tables:

  1. Tìm kiếm tiền tố (Prefix Search): Tries rất hiệu quả trong việc tìm kiếm dữ liệu với tiền tố cố định. Điều này cho phép tìm kiếm các từ bắt đầu bằng một chuỗi ký tự cụ thể.
  2. **Sắp xếp thứ tự: **Dữ liệu trong Trie thường được tổ chức theo thứ tự. Điều này hữu ích trong việc thực hiện các tác vụ liên quan đến thứ tự, như việc liệt kê dữ liệu theo thứ tự từ điển.
  3. **Khả năng tối ưu hóa bộ nhớ: **Tries có thể tiết kiệm bộ nhớ so với Hash Tables, đặc biệt là khi chia sẻ các phần tử có cùng tiền tố.
  4. ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có những ưu điểm và nhược điểm gì của cấu trúc dữ liệu Trie?

entry

Trie là gì?

middle

Có những chiến lược triển khai Trie nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào