Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

In chế độ xem bên trái củ...

Câu trả lời

Ý tưởng chính để giải quyết vấn đề này là duyệt cây theo tiền thứ tự và truyền thông tin về cấp bậc cùng với nó. Nếu cấp được truy cập lần đầu tiên, thì chúng ta lưu trữ thông tin của nút hiện tại và cấp hiện tại trong hashmap. Về cơ bản, thì ta đang có được chế độ xem bên trái bằng cách quan sát đến nút đầu tiên của mọi cấp độ.
Khi kết thúc quá trình duyệt, chúng ta có thể tìm ra giải pháp bằng cách duyệt qua map.

Hãy xem xét cây sau đây làm ví dụ để tìm chế độ xem bên trái:

In chế độ xem bên trái của bất kỳ cây nhị phân nào

Code Java:

import java.util.HashMap;

//to store a Binary Tree node
class Node
{
  int data;
  Node left = null, right = null;

  Node(int data) {
    this.data = data;
  }
}
public class InterviewBit
{
  // traverse nodes in pre-order way
  public static void leftViewUtil(Node root, int level, HashMap<Integer, Integer> map)
  {
    if (root == null) {
      return;
    }

    // if you are visiting the level for the first time
    // insert...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể lưu trữ một khóa trùng lặp trong HashMap không?

junior

Ứng dụng của đồ thị?

senior

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào