Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Danh sách liên kết là tuyến tính hay phi tuyến tính?

Câu trả lời

Danh sách liên kết có thể được coi là cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cả phi tuyến tính. Điều này phụ thuộc vào ứng dụng mà chúng được sử dụng.

Khi danh sách liên kết được...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Queue là gì?

entry

Danh sách liên kết đôi (DDL) là gì?

entry

Ngăn xếp là gì

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào